02 Břilický rybník

Lidé a jejich krajina: NS Rožmberk

top     top

Když v 10.–11. století přišli první osadníci do tohoto kraje, začali žít a pracovat v močálovité oblasti. V té době patřilo území pánům z Landštejna a od r. 1366 Rožmberkům. Ti darovali v roce 1395 část obce Břilice (14 a půl lánu) městu Třeboni. Na tomto místě byl nejdříve zbudován poplužní dvůr a na základě povolení od Jindřicha a Petra z Rožmberka z roku 1475, zde byl vystavěn ještě rybník, zvaný Břilický. Ten se na rozdíl od statku zachoval a zůstal v majetku města Třeboně.

Na Břilice těžce doléhaly snad všechny války, které procházely krajem. Největší škody a ztráty na lidských životech zde byly způsobeny v době třicetileté války. V roce 1625 se v obci připomínají pouze 4 z původních 31 osedlých (osedlý = hospodář na statku s rodinou). Podobně na tom bylo celé třeboňsko, které bylo během třicetileté války zpustošeno a téměř vylidněno. Z původních 1591 osedlých, 107 chalupníků, 16 zahradníků a 27 nájemníků, se po válce udržovalo na Třeboňském panství asi 160 lidí. Ne osedlých, ale lidí.

Břilický rybník je vhodným místem k pozorování vodního ptactva.  Zvláště v jarních měsících zde můžete pozorovat až stovky jedinců.  Mimo běžné druhy vodních ptáků zde můžete najít i vzácnější kachny - hohola severního, lžičáka pestrého, čírku modrou. V době výlovů přilétají za potravou protahující druhy bahňáků, mezi než patří například pestře zbarvení jespáci bojovní, dlouhonozí vodouši, nebo drobní kulíci. V okolí rybníka hnízdí velmi vzácní bahňáci - břehouši černoocasí a vodouši rudonozí.

duck  stork

ducks

 

top     top     top